Seria Or造 Imperium - Simon Scarrow - Simon Scarrow